contact search

Kanto Power Mini Tins Set

Kanto Power Mini Tins Set
€44.50
incl. 21% BTW
Set: Pokemon
Keep me informed

These Kanto Power Mini Tins Set contains one tin of each (5 different) arts, each tin contians:

  • 2 Pokémon TCG boosterpacks
  • 1 metallic Pokémon coin
  • 1 Pokémon card with the artwork of the Mini Tin